Physics 1

Physics 1 is the subject which studies about Kinematics, Laws of motion and Work-Energy used for linear motion and rotation. In general, it includes 5 Chapter of lecture from Chapter 2-11 of Fundamentals of Physics textbook by David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. In particular, Chapter 1,2 of lecture (Chapter 2,3,4-5,6 of textbook respectively) are used for midterm examination, and Chapter 3,4,5 of lecture (Chapter 7,8-9-10,11 of textbook respectively) for final.

Physics 1 là môn học về Chuyển động học, Các định luật về chuyển động, Công và năng lượng (Kinematics, Laws of motion, Work-Energy) áp dụng cho vật thể tuyến tính và vật tròn xoay. Tổng quan thì Physics 1 gồm 5 chương được lấy từ Chapter 2-11 trong sách Fundamentals of Physics – David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Cụ thể hơn thì thi giữa kỳ bao gồm chương 1,2 (ứng với Chapter 2,3,4-5,6), đối với cuối kỳ là 3,4,5 (ứng với Chapter 7,8-9-10,11).

Solution of testbank only available for my student.

1 thought on “Physics 1”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *