Physics 2

Physics 2 is the subject which studies about Fluid Mechanics and Thermodynamics. In general, it covers 4 chapter (14, 18, 19, 20) in Fundamentals of Physics textbook by David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. In particular, Chapter 14,18 are used for midterm examination, and Chapter 19,20 for final.

Physics 2 là môn học về Cơ học chất lưu và Nhiệt động lực học (Fluid Mechanics và Thermodynamics). Tổng quan thì Physics 2 gồm 4 chapter (14, 18, 19, 20) trong sách Fundamentals of Physics – David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Cụ thể hơn thì thì giữa kỳ bao gồm chapter 14 và 18, đối với cuối kỳ là 19 và 20.

Solution of testbank only available for my student.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *